Met Welzorgsum hart van Welsum compleet!


Het realiseren van een kleinschalig appartementencomplex voor ouderen in Welsum is dezer dagen een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op het ingediende plan zijn zienswijzen ingediend die vervolgens door de gemeente Olst-Wijhe van antwoord zijn voorzien. Binnen afzienbare termijn zal de gemeenteraad zijn eindoordeel geven.

Plaatselijk Belang als initiatiefnemer van het project Welzorgsum, is in samenspraak met alle inwoners van Welsum, de projectontwikkelaar, de gemeente, zorgpartijen en externe deskundigen tot dit uiteindelijke plan gekomen.

Annelies Boekhorst zegt namens Plaatselijk Belang Welsum/Welzorgsum:

“Door realisatie van dit plan kunnen onze oudere inwoners met elkaar wonen in hartje Welsum aan de IJssel. Hier is men van hulp en ondersteuning verzekerd, dichtbij het dorpshuis met de basisschool, kinderopvang en de kerk. Verbindend over leeftijdsgrenzen heen, maakt dit het hart van Welsum compleet.”

In het voorbereidingsproces hebben zorgvuldigheid en transparantie de hoofdrol gespeeld. Met wensen van inwoners en omwonenden is zoveel mogelijk rekening gehouden. Het hele proces heeft mede daarom al bijna zes jaar geduurd. Het plan wordt breed gedragen door de lokale bevolking (via info avonden, huiskamergesprekken, enquête, positieve zienswijze zeventig plussers enzovoorts is dit geborgd). Ook is inmiddels concrete interesse voor de beoogde nieuwe appartementen van een behoorlijk aantal ouderen getoond”.

Wim Bijsterbosch  namens IJsselbosch OG B.V. projectontwikkelaar van het beoogde woon-zorgcentrum – geeft aan:

“ Dit project heeft erg veel tijd en inspanning gekost, alleen al door de talloze onderzoeken (inmiddels zo’n 20) die allemaal zorgvuldig uitgevoerd moesten worden zodat ze niet onderuit gehaald kunnen worden tijdens de vergunningsprocedure. Het is begrijpelijk, dat er bij welk plan dan ook, bezwarende zienswijzen worden ingediend, met name van omwonenden. Echter, in tegenstelling tot wat in enkele zienswijzen wordt vermeld, is er wel degelijk goed overleg gevoerd met omwonenden / “Wakker Welsum” en is de wens om het gebouw zover mogelijk naar de westgrens te verplaatsen – in een U vorm met o.a. binnenhofje-pluktuin-fruitbomen- en een grote tuin met openbaar wandelpad – geheel in het uiteindelijke plan verwerkt.  Ook is het tracé van de in/uitrit naar de Kerklaan met de betreffende aanwonenden gezamenlijk bepaald, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat.

Het enige punt waar geen overeenstemming over is bereikt, is de omvang en hoogte van het gebouw (wens: geen appartementen in de kap), maar bij de exploitatie heb je nu eenmaal een bepaalde massa nodig om het kostendekkend te krijgen. Temeer daar enkele algemene ruimtes om niet beschikbaar worden gesteld en het zogenaamde Stec rapport het aantal appartementen mede ondersteunt.

Vervolgens is besloten het vergunningstraject op te starten waarbij de stedebouwkundige en Welstand uiteindelijk bepalen of het plan in de omgeving past. Inmiddels is bekend dat er geen 15 maar 14 appartementen zijn voorzien, plus 3 algemene ruimtes.

Hopelijk komt het plan ongeschonden door de raad en kunnen we op korte termijn starten met weer een stukje toegevoegde waarde voor de Welsumse gemeenschap”.

Tenslotte zijn de initiatiefnemers er, samen met het overgrote deel van het dorp, trots op dat door realisatie van dit plan een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid in Welsum voor oud en jong.

Welsum, 28 maart 2023

Plaatselijk Belang Welsum/Welzorgsum

IJsselbosch OG B.V.

NB: klik hier voor meer informatie