Bouwplan Welzorgsum

Bericht van Plaatselijk Belang Welsum en Bijsterbosch OG B.V.
Bouwplan Welzorgsum op locatie oude school/brandweerkazerne.

Beste Welsumers,
Na de 1 e presentatie van het bouwplan Welzorgsum in juli 2021 aan de direct aanwonenden (en in
maart 2022 aan alle inwoners in Dorpshuis De Bongerd), zijn er zoveel mogelijk opmerkingen en
wensen van deze aanwonenden verwerkt in de plannen.
De definitieve versie van gebouw en inrichtingsplan is inmiddels goedgekeurd door de
Stedenbouwkundige en de Welstandscommissie. De verwachting is dat het gehele bouwplan net
voor of net na de kerst ter inzage wordt gelegd. Zienswijzen vóór of tegen het bouwplan kunnen
gedurende 6 weken van de terinzagelegging ingediend worden bij de gemeente Olst-Wijhe.
Wij hopen dat er verder geen vertragende stappen worden ondernomen, zodat Welsum door dit
bouwplan leefbaar blijft voor zowel jong als oud, immers er zal doorstroming ontstaan, zodat jonge
mensen een kans krijgen om de vrijgekomen woningen te betrekken. Dit zal ook een positieve impuls
geven aan de basisschool, het dorpshuis en de (sport-)voorzieningen.
Om u alvast te informeren treft u bijgaand een tekening aan van de gevels, een overzichtstekening en
een tekening van de bijgebouwen.