Bouwplan Welzorgsum

Bericht van Plaatselijk Belang Welsum en Bijsterbosch OG B.V.
Bouwplan Welzorgsum op locatie oude school/brandweerkazerne.

Update 12 maart 2023:

Het bouwplan Welzorgsum is weer wat verder in de gemeentelijke procedure.

Na de inzagetermijn die op 8 februari afliep, zijn de ingebrachte zienswijzen besproken en opgesteld in een zogenoemde nota van/met antwoord. Hierna volgt een college- en raadsvoorstel, waarna de behandeling in het college van B&W op 21 en 28 maart plaatsvindt.

Dan komt op 18 april van 19.00 – 21.00 uur een afvaardiging van de gemeenteraad in Welsum in het dorpshuis bijeen voor een beeldvormende raadsbijeenkomst over het Raadsvoorstel Welzorgsum. Voorafgaande aan de besluitvorming willen raadsleden een goed beeld krijgen en zich voldoende laten informeren. Betrokkenen (uit Welsum) worden uitgenodigd om mee te praten (geen debat of discussie). Aanmelding vooraf bij de gemeente is noodzakelijk. De agenda voor deze avond is nog niet bekend.

Na deze raadsvergadering volgt op een latere datum een oordeelsvormende en besluitvormende raadsbijeenkomst over het Raadsvoorstel.

Ouder bericht: Na de 1 e presentatie van het bouwplan Welzorgsum in juli 2021 aan de direct aanwonenden (en in
maart 2022 aan alle inwoners in Dorpshuis De Bongerd), zijn er zoveel mogelijk opmerkingen en
wensen van deze aanwonenden verwerkt in de plannen.
De definitieve versie van gebouw en inrichtingsplan is inmiddels goedgekeurd door de
Stedenbouwkundige en de Welstandscommissie. De verwachting is dat het gehele bouwplan net
voor of net na de kerst ter inzage wordt gelegd. Zienswijzen vóór of tegen het bouwplan kunnen
gedurende 6 weken van de terinzagelegging ingediend worden bij de gemeente Olst-Wijhe.
Wij hopen dat er verder geen vertragende stappen worden ondernomen, zodat Welsum door dit
bouwplan leefbaar blijft voor zowel jong als oud, immers er zal doorstroming ontstaan, zodat jonge
mensen een kans krijgen om de vrijgekomen woningen te betrekken. Dit zal ook een positieve impuls
geven aan de basisschool, het dorpshuis en de (sport-)voorzieningen.
Om u alvast te informeren treft u bijgaand een tekening aan van de gevels, een overzichtstekening en
een tekening van de bijgebouwen.