Met Welzorgsum hart van Welsum compleet!

Stand van zaken Welzorgsum

 

De informatieavond op 25 oktober over de bouwplannen Welzorgsum op de plaats van de oude school aan de dijk kon helaas geen doorgang vinden. Op het allerlaatste moment waren er teveel onzekerheden m.b.t. de heipalen en de elektrische bekabeling die verlegd moe(s)t worden

en waarvoor geen uitvoeringsdatum afgegeven kon worden. Dit had voor 1 november geregeld moeten zijn omdat er tussen 1 november en 1 april niet dicht in de buurt van de dijk gewerkt mag worden. Dit was heel teleurstellend, we stonden in de startblokken om u die avond uitgebreid te informeren over de plannen voor het appartementencomplex voor 60+ers uit ons dorp en naburige omgeving, zoals over: Hoe gaan de 14 appartementen eruit zien? Voor wie zijn ze bestemd en hoe kan je je aanmelden en hoe verloopt de aanmeldingsprocedure? Hoeveel gaan de koop- en huurappartementen kosten? Hoe wordt voorzien in de behoefte aan hulp en zorg? Welke algemene voorzieningen ook voor het dorp kunnen mogelijk daarbij gerealiseerd worden? en last but not least: Hoe ziet de planning van de bouw eruit? De meeste antwoorden op deze vragen moeten wij u voorlopig nog schuldig blijven. En op dit moment kan bovendien nog geen startdatum van de bouw (na 1 april) gegeven worden, dit ook in afwachting van de Nutsbedrijven die de elektrische bekabeling moeten verzorgen. Zodra er meer duidelijkheid is en er een nieuwe informatieavond gehouden kan worden, dan hoort u dat natuurlijk!

We blijven optimistisch en zitten zeker niet stil, er is genoeg werk aan de winkel.

Zo is er een website Welzorgsum.nl in het leven geroepen. Er is daar al enige informatie over Welzorgsum te vinden. In de loop van de tijd zal er actuele informatie aan toegevoegd worden.

Ook kunnen wij u melden dat de Stichting Welzorgsum is opgericht. De leden van de werkgroep Welzorgsum deels vertegenwoordigd door PB Welsum zijn de eerste bestuursleden van de stichting plus een lid namens Bijsterbosch OG BV.

En tenslotte leggen we momenteel de laatste hand aan een reglement waarin de criteria staan m.b.t. de aanmelding en toewijzing van de appartementen. Hiervoor wordt een Commissie van Toewijzing opgericht met een onafhankelijk voorzitter en die hebben we gevonden in de persoon van Ton Strien, onze oud-burgemeester (van Olst-Wijhe). Wij stellen het erg op prijs dat hij deze rol op zich wil nemen.

 

Namens de bestuursleden van de Stichting Welzorgsum,

Wim Bijsterbosch, Carla Brink, Ria Broekhuis, Frank van Breemen, Annelies Boekhorst.

 

juni 2023: Welzorgsum krijgt unanieme goedkeuring van de gemeenteraad

 

Na ruim 6 jaar van voorbereidingen van het bouwplan Welzorgsum op de locatie van de voormalige basisschool, stemde de gemeenteraad op 8 mei unaniem vóór de realisatie van het plan.

Welsum was goed vertegenwoordigd op de publieke tribune en de instemming werd met applaus begroet. Wethouder Marcel Blind zei over de uitslag: “Het plan is door de Welsumse gemeenschap met veel doorzettingskracht tot stand gekomen. Voor en door Welsumers. Mooi om te zien dat het uiteindelijk een vervolg mag krijgen.”

 

Wij vanuit Plaatselijk Belang en Bijsterbosch OG B.V. zijn erg blij met de instemming. Voordat de bouw kan starten wordt de beroepstermijn afgewacht. In het gunstigste geval kunnen de palen nog dit jaar, doch uiterlijk voor december (i.v.m. de voorschriften van het Waterschap) de grond in.

 

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering vond er op 18 april een beeldvormende raadsvergadering plaats in het dorpshuis.

De gemeenteraadsleden lieten zich door de meesprekers, zowel voor- als tegenstanders, informeren over hoe die aankijken tegen Welzorgsum. Er werd volop gebruik gemaakt van dit spreekrecht. De publieke tribune in het dorpshuis was goed gevuld. De avond verliep onder de strakke regie van de voorzitter vlekkeloos. De bijdragen van de meesprekers werden met aandacht en respect beluisterd.

 

Het bouwplan Welzorgsum telt 14 appartementen die bestemd zijn voor wonen met zorg voor oudere inwoners met een zorgvraag uit (en/of afkomstig uit) Welsum en directe omgeving. Ook komen er enkele ruimtes voor aanvullende (zorg-)functies.

Met dit plan kunnen oudere inwoners in hun vertrouwde omgeving, in de kern van Welsum wonen. Dicht bij het dorpshuis met allerlei activiteiten, de school en de kerk.

 

 

Ouder bericht:

Het realiseren van een kleinschalig appartementencomplex voor ouderen in Welsum is dezer dagen een belangrijke stap dichterbij gekomen. Op het ingediende plan zijn zienswijzen ingediend die vervolgens door de gemeente Olst-Wijhe van antwoord zijn voorzien. Binnen afzienbare termijn zal de gemeenteraad zijn eindoordeel geven.

Plaatselijk Belang als initiatiefnemer van het project Welzorgsum, is in samenspraak met alle inwoners van Welsum, de projectontwikkelaar, de gemeente, zorgpartijen en externe deskundigen tot dit uiteindelijke plan gekomen.

Annelies Boekhorst zegt namens Plaatselijk Belang Welsum/Welzorgsum:

“Door realisatie van dit plan kunnen onze oudere inwoners met elkaar wonen in hartje Welsum aan de IJssel. Hier is men van hulp en ondersteuning verzekerd, dichtbij het dorpshuis met de basisschool, kinderopvang en de kerk. Verbindend over leeftijdsgrenzen heen, maakt dit het hart van Welsum compleet.”

In het voorbereidingsproces hebben zorgvuldigheid en transparantie de hoofdrol gespeeld. Met wensen van inwoners en omwonenden is zoveel mogelijk rekening gehouden. Het hele proces heeft mede daarom al bijna zes jaar geduurd. Het plan wordt breed gedragen door de lokale bevolking (via info avonden, huiskamergesprekken, enquête, positieve zienswijze zeventig plussers enzovoorts is dit geborgd). Ook is inmiddels concrete interesse voor de beoogde nieuwe appartementen van een behoorlijk aantal ouderen getoond”.

Wim Bijsterbosch  namens IJsselbosch OG B.V. projectontwikkelaar van het beoogde woon-zorgcentrum – geeft aan:

“ Dit project heeft erg veel tijd en inspanning gekost, alleen al door de talloze onderzoeken (inmiddels zo’n 20) die allemaal zorgvuldig uitgevoerd moesten worden zodat ze niet onderuit gehaald kunnen worden tijdens de vergunningsprocedure. Het is begrijpelijk, dat er bij welk plan dan ook, bezwarende zienswijzen worden ingediend, met name van omwonenden. Echter, in tegenstelling tot wat in enkele zienswijzen wordt vermeld, is er wel degelijk goed overleg gevoerd met omwonenden / “Wakker Welsum” en is de wens om het gebouw zover mogelijk naar de westgrens te verplaatsen – in een U vorm met o.a. binnenhofje-pluktuin-fruitbomen- en een grote tuin met openbaar wandelpad – geheel in het uiteindelijke plan verwerkt.  Ook is het tracé van de in/uitrit naar de Kerklaan met de betreffende aanwonenden gezamenlijk bepaald, zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat.

Het enige punt waar geen overeenstemming over is bereikt, is de omvang en hoogte van het gebouw (wens: geen appartementen in de kap), maar bij de exploitatie heb je nu eenmaal een bepaalde massa nodig om het kostendekkend te krijgen. Temeer daar enkele algemene ruimtes om niet beschikbaar worden gesteld en het zogenaamde Stec rapport het aantal appartementen mede ondersteunt.

Vervolgens is besloten het vergunningstraject op te starten waarbij de stedebouwkundige en Welstand uiteindelijk bepalen of het plan in de omgeving past. Inmiddels is bekend dat er geen 15 maar 14 appartementen zijn voorzien, plus 3 algemene ruimtes.

Hopelijk komt het plan ongeschonden door de raad en kunnen we op korte termijn starten met weer een stukje toegevoegde waarde voor de Welsumse gemeenschap”.

Tenslotte zijn de initiatiefnemers er, samen met het overgrote deel van het dorp, trots op dat door realisatie van dit plan een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid in Welsum voor oud en jong.

Welsum, 28 maart 2023

Plaatselijk Belang Welsum/Welzorgsum

IJsselbosch OG B.V.